Ken's Koi

Ken's Koi
Koi Series
30"x30"
Fluid Acrylic & collage