Jackson Pollack's Energy

Jackson Pollack
Mixed Media /Neo- Pastel